Voorwaarden

Onze voorwaarden

Ik geloof in wat ik doe. Wat? Ik ben er zelfs enthousiast over en trots op! Maar zonder voorwaarden is er niet altijd duidelijkheid. Dus hierbij alle voorwaarden even op een rijtje.

Algemeen

Onderstaande voorwaarden zijn gemaakt om jullie workshop zo goed en helder mogelijk te organiseren, zodat iedereen weet waar men rekening mee dient te houden en zodat je van te voren weet hoe e.e.a. geregeld wordt. Onderstaande voorwaarden zijn afspraken die van toepassing zijn op iedere boeking bij Crealoods. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien je hiervan schriftelijk een bevestiging hebt gekregen van Crealoods. De nietigheid van een of meerdere bepalingen tast de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen niet aan.


Op voorhand is het belangrijk om te weten dat als er onverhoopt toch iets voorvalt, dan wordt er, indien de situatie het natuurlijk toelaat, in onderling overleg (graag zelfs) eerst naar een oplossing gezocht alvorens de voorwaarden te hanteren, dat is hoe ik erin sta.


Definities


Organisator:              
Crealoods


Opdrachtgever:       
De (rechts-)persoon die aan de organisator een verzoek heeft gedaan om tegen betaling werkzaamheden te verrichten. Bij aanmelding gaat de opdrachtgever akkoord met de informatie en voorwaarden van Crealoods beschreven zoals hieronder:


Artikel 1. Overeenkomst/Boeking

1.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever een reservering heeft gedaan via de website: Crealoods.nl of per mail gemaakte afspraken. De definitieve afspraken worden per mail bevestigd.

1.2. Op alle boekingen gelden de vastgestelde annuleringskosten en annuleringsregels. 


Artikel 2. Betaling

2.1. Als je met minder personen komt dan waarvoor er in eerste instantie gereserveerd is, kan ik het bedrag helaas niet in mindering brengen. Wel is het mogelijk andere personen mee te nemen voor diegenen die niet kunnen.

2.2. Bij het afsluiten van de overeenkomst voor groepen vindt er door de opdrachtgever betaling plaats van de workshop 3 werkdagen voor de workshopdatum, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

2.3. Workshops worden per mail geboekt en uiterlijk 3 werkdagen voor de dag van de workshop betaald. 

Artikel 3. Opzegging door de organisator

3.1 De organisator heeft ten allen tijde het recht een overeenkomst, al dan niet reeds afgesloten, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling of overmacht. Organisator heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming beschadigen.

3.2 Omwille van de betrouwbaarheid en gastvrijheid ben ik er als bedrijf niet bij gebaat om een boeking af te zeggen, maar juist om deze door te laten gaan, waar Crealoods zich dan ook voor de volle 100% voor zal inzetten. Maar mocht er onverhoopt vanuit mijn zijde een boeking worden geannuleerd, dan zal de betaling van opdrachtgever (mits die al door opdrachtgever is voldaan) vanzelfsprekend geheel geretourneerd worden.


Artikel 4. Opzegging door de opdrachtgever

Inleiding:

Een boeking door opdrachtgever betekent dat de organisator een bepaald tijdstip reserveert en dat deze voor dat tijdstip andere aanvragen afwijst/niet meer kan en zal aannemen indien het maximaal aantal personen is bereikt. Eventueel kunnen er wel groepen samengevoegd worden (tenzij anders overeengekomen).
Hoe dichter de datum van opzegging door de opdrachtgever ligt tegen het tijdstip van de boeking, hoe kleiner de kans nog is dat dat tijdstip opnieuw ingeboekt kan/gaat worden, immers de meeste boekingen worden een aanzienlijke periode van te voren geboekt en daarom zijn de gehanteerde staffels onder artikel 4.2 al heel vriendelijk/in het voordeel van de opdrachtgever. Bovenstaande geeft daarom geen ruimte om af te wijken van het gestelde onder artikel 4.2, maar ook niet omdat er voor die betreffende boeking al kosten zijn gemaakt. Als de opdrachtgever in een situatie terecht komt van overmacht dan is dat heel erg, maar het zou niet eerlijk zijn dat een overmachts-situatie van iemand anders voor rekening komt voor mijn bedrijf. Wel wil ik in zo'n situatie nog gezamenlijk op zoek gaan naar een passende oplossing, doch de voorwaarden onder 4.2 blijven op voorhand van kracht.

4.1. Opzegging van de reservering door de deelnemer dient vroegtijdig meegedeeld te worden aan organisator.

4.2. Opzeggingstermijnen en opzegkosten. 

4.2.1 Directe Websitereserveringen: Indien de opzeggingsdatum 21 dagen of verder ligt van de aanvangsdatum worden de workshopkosten teruggestort.

Groepsreserveringen (per email) : Indien de opzeggingsdatum 30 dagen of verder ligt van de aanvangsdatum betaal je € 50,- administratiekosten.

4.2.2 Directe Websitereserveringen: Indien de opzeggingsdatum ligt tussen dag 21 en dag 7 gelegen vanaf de aanvangsdatum dan wordt er 25%  in mindering gebracht op het terug te storten bedrag. In de week van de workshop is opzegging niet meer mogelijk. Je hebt nog wel de mogelijkheid de workshop te verzetten. Dan worden er geen kosten in rekening gebracht. Je kunt dan gebruik maken van mijn last-minute plaatsjes. 

Groepsreserveringen (per email) : Indien de opzeggingsdatum ligt tussen dag 30 en dag 7 gelegen vanaf de aanvangsdatum zoals per email staat vermeld: 35% van het gehele boekingsbedrag.

4.2.3 Groepsreserveringen (per email) : Indien de opzeggingsdatum ligt tussen dag 7 en dag 1 gelegen vanaf de aanvangsdatum: 100% van het gehele boekingsbedrag.

4.3. Groepsreserveringen (per email) : Crealoods attendeert hierbij opdrachtgever erop dat er mogelijkheden bestaan om elders voor deze boeking een annuleringsverzekering af te kunnen sluiten.

4.4. Opzegging kan alleen schriftelijk gebeuren.


Artikel 5. Deelnemer

5.1 Indien de deelnemer op enigerlei wijze schade toebrengt aan bezittingen van de organisator dan is de deelnemer zelf verantwoordelijk en zal deelnemer de schade vergoeden.

5.2 Crealoods stelt de opdrachtgever in de gelegenheid om, de workshops persoonlijk bij Crealoods in detail te komen bespreken, als ook de offerte, als ook specifieke wensen, als ook om de locatie van Crealoods vooraf te komen bezichtigen om een complete indruk te krijgen waarvoor men wil boeken. En daarom kan de organisator niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever of deelnemers ontevreden zijn over de invulling van de geboekte/workshop/locatie.

5.3 Indien de deelnemer tijdens de uitvoering meent dat de overeengekomen activiteit niet voldoet aan de beschrijving van deze activiteit in de publicaties van de organisator, dan dient de deelnemer dat ter plaatse aan de organisator te berichten. Deze organisator zal ervoor zorg dragen, dat de onvolkomenheid of klacht voor zover mogelijk naar tevredenheid wordt verholpen.


Artikel 6. Aansprakelijkheid organisator

6.1. Indien de deelnemer op enigerlei wijze lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, dan is de deelnemer zelf verantwoordelijk hiervoor en kan de organisator niet aansprakelijk worden gesteld. Voor schade ontstaan aan mobiele telefoons, kleding en camera’s kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld.

6.2. Veiligheid staat bij Crealoods op plaats 1. Aan het begin en tijdens de workshop zal hierover uitleg gedaan worden. Indien je deze aanwijzingen niet opgevolgd is dat altijd eigen verantwoordelijkheid.


Artikel 7. Overmacht

7.1. In geval van overmacht heeft Crealoods het recht de uitvoering van de opdracht geheel te ontbinden, zonder dat de deelnemer uit dien hoofde enig recht of vergoeding van schade, kosten of interesten kan doen gelden. De organisator zal de deelnemer direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beider partijen bevredigend alternatief aan te bieden.

7.2. Overmacht: overlijden, brand, stroomstoring en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de opdrachtnemer kan worden verlangd.


Artikel 8. Gedragsregels

8.1 Het is verplicht om te relaxen en plezier te hebben.